Pole tekstowe: tree_3.pngwhite_leaves_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngleaves_3.png

Oddziały dla uczniów

z autyzmem

w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Nr 17 Specjalnych

w Kielcach

daisies_2.pngdaisies_2.pngPole tekstowe: Pole tekstowe:

We wrześniu 2009 roku w naszej placówce

utworzono nowe oddziały przeznaczone

dla dzieci  i młodzieży z autyzmem

 oraz zaburzeniami sprzężonymi.

Uczęszczają do niego uczniowie

na wszystkich etapach edukacyjnych.

Dla każdego podopiecznego

opracowywany jest

indywidualny program

terapeutyczno-edukacyjny dostosowany

do jego potrzeb i możliwości

 intelektualnych oraz rozwojowych.

Konstruowane programy zgodne są

z podstawą programową

oraz kompatybilne z prowadzoną

przez nas dokumentacją behawioralną, która obrazuje przebieg

procesu terapeutyczno-edukacyjnego.

Formułowane cele pracy z dzieckiem uwzględniają również te obszary

jego funkcjonowania, które

są szczególnie ważne dla rodziców.

Ma to na celu osiągnięcie większego

zaangażowania we współpracę,

 bardziej optymistycznego spojrzenia

na możliwości dziecka.

Oddziały dla uczniów z autyzmem

Tworzone programy są konsultowane  

z rodzicami, którzy na bieżąco

 informowani są

o przebiegu procesu nauczania.

Ze względu na specyfikę zaburzenia,

 jakim jest autyzm, w pracy z dziećmi

wykorzystywane są elementy

terapii behawioralnej.

Jesteśmy niejako pionierami,

wprowadzając na grunt szkoły publicznej metodę stosowanej analizy zachowania, która według naszej oceny

charakteryzuje się kompleksowością

 oddziaływań.

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych jest kształtowanie u naszych podopiecznych

 jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną ich niezależność i umożliwią im efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Drogą do tego celu jest:

¨  systematyczne wzmacnianie (nagradzanie)

coraz bardziej zbliżonych do docelowych

form zachowania, przy użyciu znaczących

dla dziecka wzmocnień, na początku są to

wzmocnienia pierwotne.

Później coraz większego znaczenia nabierają

wzmocnienia społeczne i symboliczne.

daisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.png

¨  kontrolowanie sytuacji, w których

zachowanie przebiega.

Oznacza to odpowiedni sposób wydawania poleceń, które w pierwszej fazie terapii

muszą być krótkie

i bardzo konkretne, oraz umiejętne wprowadzanie

 i wycofywanie różnorodnych podpowiedzi.

Nauka odbywa się w ustrukturalizowanych warunkach i prowadzona jest

 w ściśle ustalony sposób.

Podczas procesu terapeutyczno-edukacyjnego rozwijane są

następujące sfery:

¨ naśladowanie ruchów i mowy,

¨ dopasowywanie,

¨ mowa czynna i bierna,

¨ umiejętności szkolne,

¨ zachowania społeczne,

¨ samoobsługa,

¨ samodzielne spędzanie czasu

wolnego.

Eliminowane są również zachowania

zakłócające naukę.

Bardzo ważna jest tu zasada

małych kroków.

 Każdą czynność, którą chcemy dziecko

wyuczyć, rozpisuje się na małe kroki,

jasne i zrozumiałe dla niego.

Od jednego kroku do drugiego, przechodzi się tylko wówczas, gdy uczeń opanuje poprzedni. Równie ważna jest zasada

stopniowania trudności.

Pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych

 i konkretnych; od uczenia umiejętności

podstawowych, z których dziecko

może skorzystać natychmiast

 i będzie mogło je stosować do końca życia.

W pracy z naszymi uczniami kierujemy się podstawowymi regułami behawioralnymi, takimi jak:

¨ jeżeli chcemy, żeby zachowania występowały częściej,

      powinniśmy je systematycznie

      wzmacniać

¨ zachowania niepożądane nie powinny być wzmacniane

¨  pojawienie się trudnego zachowania nie jest niebezpieczne,  

      jeśli tylko nie jest wzmacniane.

Zespół nauczycieli pracujących w oddziałach

dla dzieci z autyzmem, nieustannie doskonali

praktyczne umiejętności terapeutyczne,

 utrzymuje motywację do aktywnych działań

oraz podnosi swoją wiedzę.

Realizowane jest to między innymi poprzez

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia,

czy pracy pod superwizją, która stanowi

merytoryczne wsparcie

w procesie prowadzenia terapii.

Zasady stosowania terapii behawioralnej

według I.Loovas’a:

¨  Wszyscy, którzy mają do czynienia

         z osobami niepełnosprawnymi,

     muszą nauczyć się być  nauczycielami.

¨  Na początku należy stawiać

     przed sobą małe cele tak, by zarówno           dziecko jak i terapeuta. byli nagradzani.

¨  Należy przygotować się na ciężką

pracę; przed rozpoczęciem pracy trzeba   zabezpieczyć się   przed wypaleniem sił „tworząc” drużynę nauczycieli.

¨  Konieczne jest sprawienie by dziecko   pracowało na to, co chce osiągnąć;

     należy dzielić  z nim odpowiedzialność.

¨  Nie należy obawiać się czy czuć

                poczucia winy z powodu

           ewentualnych, emocjonalnych

                      wybuchów dziecka

                  lub jego wycofywania się,

          które mogą towarzyszyć terapii.

Uczniowie

naszej szkoły

 objęci są

wszechstronną opieką

 specjalistów:

¨ psychologa,

¨  logopedy,

¨ rewalidatora,

¨ rehabilitanta.

W przyszłym

  roku 

szkolnym  planujemy

otworzyć  oddziały

dla  sześciolatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 17 Specjalnych

 im. Karola Wojtyły  - papieża Polaka w Kielcach

daisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.pngdaisies_2.png